• Alpy Narty

Zezwolenie

Top Travel Incentives & Holidays Sp. z o.o.
NIP 525-238-11-16
Regon 140775570
Numer wpisu w rejestrze organizatorów turystyki: 862
koncesja do pobrania

Gwarancja ubezpieczeniowa Top Travel w AXA o numerze 01.997.107 – sezon 2014-2015

Warunki uczestnictwa

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie: Numer polisy: 7168

WSZYSCY KLIENCI TOP TRAVEL SP. Z O.O. OBJĘCI SĄ TYM UBEZPIECZENIEM.

Nasza standardowa polisa AXA Kontynenty obejmuje wypadki powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu:

Ubezpieczenie AXA – wariant standardowy

KL z assistance (Koszty Leczenia) – 10 000 EUR

NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) – 2 000 EUR

BP (bagaż podróżny) – 200 EUR

OC (Odpowiedzialność Cywilna poszerzona o amatorskie uprawianie narciarstwa) – 10 000 EUR

KR (Koszty Ratownictwa) – 5 000 EUR

SS (Sprzęt Sportowy) – 700 EUR

Powyższe stawki dotyczą dni obowiązywania karnetu narciarskiego. Na dojazd i powrót objęci są Państwo ubezpieczeniem „Travel” obejmującym wyłącznie KL i NNW w powyższych kwotach.

Warunki ubezpieczenia (wyciąg z OWU):

KL – zapewnia pokrycie wydatków powstałych z tytułu m.in. badań lekarskich przy nagłych zachorowania, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. chorób wewnętrznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków.

W przypadku nagłego zachorowania ubezpieczenie KL i assistance zapewnia:

– całodobowe Centrum Alarmowe,

– zwrot poniesionych kosztów na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw,

– pobyt w szpitalu,

– transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju rezydencji,

– transport ubezpieczonego z placówki medycznej do miejsca pobytu za granicą zaakceptowanym przez CA IPA środkiem transportu, max 100 EUR,

– zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą,

– zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,

– zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.

NNW – ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Odszkodowanie za śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku stanowi 50% sumy NNW.

CENTRUM ALARMOWE – czynne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy i skierowania do właściwej placówki.

Telefon: + 48 22 575 90 80

W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostanie obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 40 EUR (potrącana z rachunku za leczenie).

TOP TRAVEL NARTY ALPY FRANCJA WŁOCHY ul. Foksal 12/14, 00-366 Warszawa, mazowieckie | tel. +48 22 616 23 25, e-mail: snow@toptravel.pl| NIP: 525-23-81-116